El Consell del Segrià imposa sancions i rescindeix contractes de transport i menjador escolar

04/06/2020

El ple ordinari de juny, demà divendres, serà telemàtic per primera vegada i s'oferirà en directe pel canal de Youtube del Consell.

El Consell Comarcal del Segrià, donada l’excepcionalitat de
la situació actual i davant la impossibilitat de desenvolupar la sessió de manera presencial,
celebrarà demà divendres, a les 10,00h, el ple del mes de juny per mitjans telemàtics via programa Zoom.
En aquest ple, el Consell, entre altres mesures, té previst ratificar l'imposició de sancions per infraccions greus en matèria de transport i menjador escolar, així com la rescissió de contractes en aquests àmbits.

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 7 de febrer de 2020.
2. Donar compte i ratificació de decrets presidència.
3. Donar compte de decrets gerència.
4. Aprovació del Text definitiu del Conveni amb el Departament de Cultura per a la gestió del
patrimoni documental del Consell Comarcal del Segrià i la comarca.
5. Acord d’interpretació del contracte recollida selectiva illes: subministrament contenidors
soterrats al municipi d’Almacelles.
6. Ratificació del Decret de Presidència núm. 179/2020, de segona pròrroga del contracte del
servei de teleassistència que presta l’Associació de paraplègics i discapacitats físics de Lleida
(ASPID).
7. Donar compte del Decret de Presidència núm. 193/2020, d’aprovació de la liquidació del
pressupost comarcal exercici 2019.
8. Donar compte del Pla anual control financer exercici 2020.
9. Donar compte de l’Informe anual del Consell Comarcal del Segrià relatiu a les resolucions
adoptades contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria
d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels
comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2019.
10. Ratificació Decret de Presidència núm. 167/2020 de declaració de suspensió del contracte de
menjador escolar.
11. Ratificació Decret de Presidència núm. 168/2020 de declaració de suspensió del contracte de
transport escolar.
12. Resolució fi d’expedient d’imposició de sancions per infracció greu: Servei Transport Escolar,
lot 14, Hispano Igualadina SL Vigo Barcelona SA UTE.
13. Acord d’imposició de sancions per infracció greu: Servei Transport Escolar, lot 19, Autocars
Ravigo, SL.
14. Acord d’imposició de sancions per infracció molt greu: Servei Transport Escolar, lot 19,
Autocars Ravigo, SL.
15. Proposta d’acord d’incoació d’expedient d’imposició de sancions per infracció greu: Servei
menjador escolar, Alessa Catering SAU.
16. Pròrroga de pròrroga del contracte del servei de transport escolar curs 2020/2021, expedient
30/2016, lots núm. 10, 13, 15, 17, 18, 22, 24 i 25.
17. Acord de fi d’expedient de resolució del contracte de servei transport escolar, lots 19 i 20,
Autocars Ravigo, SL.
18. Acord de fi de l’expedient Revisió d’ofici expedient núm. 1/2018 de licitació del Servei de
Transport Escolar, lot 1 i adjudicació del contracte.
19. Ratificació Decret de Presidència núm. 238/2020 d’aprovació inicial de les bases reguladores
dels ajuts de menjador per necessitats socio-econòmiques del curs escolar 2020/2021.
2
20. Declaració Institucional conjunta per a la especial consideració de les zones rurals respecte
l’impost d’emissions de CO₂.

El ple ordinari de juny del Consell Comarcal del Segrià, que per primera vegada serà telemàtic i s'oferirà en directe pel canal de Youtube del Consell: https://www.youtube.com/channel/UCbTRkBA3T3PLZt85JJdb6Vw

El passat divendres ja es va fer d'aquesta manera el Consell d'Alcaldies -a la imatge-, amb l'objectiu de complir les mesures de seguretat en l'actual situació de crisi sanitària i de prevenció de la Covid-19.

Infolleida