Aprovat amb un ampli suport el pressupost del Consell Comarcal del Segrià per al 2022, que és de 17.454.392,46€

22/12/2021

Els comptes han rebut el vot favorable de 31 dels 33 consellers i només hi ha hagut 2 abstencions.

El Ple de desembre del Consell Comarcal del Segrià ha donat llum verda al pressupost
de cara a l’exercici 2022, que serà de 17.454.392,46€. El pressupost ha comptat amb
un ampli suport, ja que ha rebut els vots favorables de tots els grups amb l’única
excepció de Ciutadans, que s’ha abstingut, un consens que no s’havia aconseguit des
de l’inici del mandat, fa dos anys i mig.
El president del Consell, David Masot, ha volgut remarcar aquest fet, que s’ha
materialitzat en el vot favorable de 31 dels 33 consellers, cap vot en contrai només 2
abstencions, i amb una valoració general força positiva pel que fa a la transparència i a
la tasca dels grups de treball, que ha permès arribara uns comptes consensuats per la
gran majoriadels grups.
En aquest sentit, David Masot ha agraït la feina feta a tothom en l’elaboració i
l’aprovació delspressupostos, totrecordant que els comptesdel 2020 i del 2021
només van rebre el vot favorable de l’equip de govern. El president ha posat en valor
la feina que fa “una oposició fiscalitzadora però crítica” i que “amb les seves
aportacions constructivesfa que l’equip de governs’esforci i intenti “millorar dia a
dia”.“Penso que aquest és el camí que hem de seguir com a Consell Comarcal, en
benefici dels nostres Ajuntaments i ciutadans, a qui ens devem”, ha afegit Masot, que
com a punts destacats dels pressupostos per al 2022 ha assenyalat l’adquisició d’un
nou local per al Consell i la consecució del finançament del 75% de l’àrea de Serveis
Socials per part del Departament de Drets Socials.
Entrant més en detall en els pressupostos aprovats, i començant precisament per
l’àrea de Serveis Socials, cal remarcarque inclouenun augment de preu públic a
assumir per part dels municipis, que serà de 0,49€/habitant any. S’ha considerat
necessari l’increment de preu de 10,76 a 11,25 €/habitant i any per tal de garantir els
ratis de personal que fixa el Departament de Drets Socials, fer front a l’augment
salarial segons els Pressupostos General de l’Estat per l’any 2022 (2%), a més
d'augmentar el personal de l'àrea i els serveis que es donen als veïns i veïnes de la
comarca.
En concret, el vicepresident del Consell ToniBosch, ha destacat que "es reforçarà l'àrea
de Serveis Socials amb un educador/a social per a treball comunitari amb la gent gran;
un administratiu/aper agilitzar els tràmits; un tècnic/a de joventut; i un tècnic/a de
campanya agrària/sensellarisme durant tot l’any. També es doblen els fons destinats a
l'allotjament de dones i infants en situació de violència masclista (de 15.000€ a
30.000€), donat l’increment de demanda d’aquest recurs, es manté l’augment
d'aportació del darrer any per al Banc dels Aliments i s’amplien els cursos
d’alfabetització". Cal recordar que l’any anterior (2021) el preu públic no es va
incrementar perquè la pujada del servei la va assumir el Consell amb l’objectiu
d’ajudar els consistoris a assumir elcost extra derivat de la Covid.
En el capítol ja esmentat del finançament de Serveis Socials, cal destacarque per l’any
2022 el Consell Comarcal del Segrià tindrà un finançament per part del Departament
de Drets Socials del 75% i del 25% per part dels Ajuntaments, equiparant-lo a altres
Consells.Gràcies a aquesta millora, la pujada del preu públic que han de pagar els
ajuntamentsserà menor del que es preveia.
Passant a l’àrea de Cultura, la principal novetat és l’increment de gairebé un miler
d’euros en l’aportació que el Consell faal Museu de Lleida, atès que n’és un dels
patrons. En total, l’aportació és de 10.923,99€ anuals. Pel que fa a les activitats
culturals, es preveu continuar amb els programes habituals finançats amb el suport de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs: Sardanes a la Fresca, Vesprades Teatrals, Segrià Corals i
els premis de Recitació Poètica i d’Il·lustració.També es donarà continuïtat al nou
programa Escenaris Singulars, que combina patrimoni i arts escèniques, i que en la
seva primera edició ha comptat amb una gran acceptació per part dels municipis i del
públic.
Quant a l’àrea de Promoció i Turisme, destaca la continuïtat del projecte turístic Terra
d’Oli, que aquest any ha agafat el relleu dels Camins d’Or Líquid al Segrià Sec. També
es volen impulsar nous projectes de promoció del territori sobre Memòria Històrica i al
voltant del sector del vi.
D’altra banda, es preveu fer un reforç en l’àrea de Promoció Econòmica i es continua
apostant pels programes Leader de transició energètica, així com el nou projecte
Territori de Valor, on es donarà un impuls als valors de sis municipis dins del Leader
Noguera-Segrià Nord (Alfarràs, Vilanova de la Barca, Corbins, La Portella, Alguaire i
Almenar). A més, el Consell Comarcal participarà en la propera Fira Alimentària.
Passant a l’àrea d’Ensenyament, destaca l’increment de l’import del conveni de
menjador per part del Departament d’Educació.Aquest augment bàsicament és per
l’augment dels ajuts socioeconòmics (beques menjador). Les beques del 50% han
passat al 70% i cadaany més persones sol·liciten les beques menjador, al disminuir la
seva renda pels efectes de la pandèmia, entre altres. Malauradament, cada any hi ha
més sol·licituds de beques menjador i més persones necessitades. Aquest és un
augment i despesa directa, atès que és finançat al 100% per part del Departament
d’Educació).
Pel que fa a l’àrea de Medi Ambient, per a l’any vinent torna a augmentar el cànon de
deposició a dipòsit controlat de l’Agència Catalana de Residus, que passa dels 53,10 €/t
del 2021 fins als 59,10€/t. Cal recordar que cada any puja uns 5€ anuals aquesta taxa
emesa per part de l’Agència de Residus, amb la qual cosa l’any 2023 la taxaserà de
65,30 €/t i l’any 2024, de 71,60 €/t.
També cal destacar que l’any vinent entrarà en funcionament la nova planta de triatge
de Montoliu, i s’incrementa el tractament de la RSU (Residus Sòlids Urbans) i FORM
(Fracció Orgànica dels Residus Municipals). Cal notar que hi ha una nau sencera només
per al tractament de la RSU, amb diversos equips amb un alt consum d’energia.
Disposar d’una planta de triatge d’RSU com l’actual que hi ha a Montoliu és d’obligat
compliment per part de la UE, per afavorir la recollida selectiva i penalitzar la deposició
en dipòsit de la fracció resta (RSU). La part positiva és que aniran menys residus a
dipòsit controlat.
Dins de l’àrea de Medi Ambient, i com a fet destacat,al CAAC Alcanó (Centre d'Acollida
d'Animals de Companyia) es construirà un refugi per a 30/35 gats ies preveu una major
despesa per l’acollida de gats, i així s’ha pressupostat per l’any 2022. Per equilibrar
aquest possible dèficit, es contractarà personal que finança el SOC al 100% i s’està
estudiant donar entrada a acollir gossos d’altres comarques. Amb aquestes dues
accions, es preveu que no sigui necessari incrementar el preu públic als Ajuntaments.
Referent a l’àrea de Serveis Tècnics, i dins l’àrea de Medi Ambient, es tracta d’una àrea
en superàvit gràcies al Pla de cooperació de la Diputació. Aquís’imputen tots els salaris
dels serveis tècnics (arquitectes). S’està avaluant el servei de Depuradores amb els
serveis tècnics i seria un ingrés/despesa finançat 100% per l’ACA (Agència Catalana de
l’Aigua).
Seguint amb l’àrea de Règim Interior, Hisenda i Economia, en el capítol d’inversions en
nous equipaments i nou local per al personal del Consell, destaca que la principal
inversió serà, com ha quedat dit anteriorment,l’adquisició d’un local nou per disposar
de més espai de treball per al personal delConsell. Per dur a terme la compra s’ha
sol·licitat un crèdit d’uns 900.000€, perquè caldrà també moblar i condicionar el nou
local. Cal recordarque el Consell està pendent de rebre els diners dels fons
extraordinari comarcal, uns 875.000€ aproximadament, que serviran per finançar una
operacióque ja ha rebut el vistiplau del Departament de Patrimoni de la Generalitat.
Per altra banda, aquest any 2021 s’està fent una gran inversió en mobiliari i confort del
personal (ordinadors nous, nous seients ergonòmics, nou mobiliari), i també cal
recordar que es disposarà de la nova sala de plens amb l’ajut del PUOSC, també per a
formació i reunions del personal de la casa. També s’escometrà la remodelació de part
de la planta 4 i part de la planta 7. També es contempla l’adquisició d’eines per al cas
que es tingui que fer teletreball per possibles nous confinaments. A més, es disposa del
gestor d’expedients electrònic (Gestiona) per una major eficiència, traçabilitat i
comoditat de les treballadores i treballadors del Consell.
Finalment, cal comentar l’augment salarial a tot el personal del Consell, per la Llei de
pressupostos de l’Estat on es preveu un augment del 2% dels salaris.
Consell Comarcal del Segrià