Alcarràs dóna llum verda a la construcció de dues noves plantes de compostatge de dejeccions ramaderes

29/11/2019

El Ple ordinari de l'Ajuntament d’Alcarràs, ha aprovat dos expedients per a declarar d’interès públic els projectes d’instal·lació de dues noves plantes de compostatge de dejeccions ramaderes, promogudes, respectivament, per dos empresaris locals.

L’alcalde Manel Ezquerra ha destacat que “gràcies a la iniciativa d’aquests dos ramaders alcarrassins, podrem compostar més quantitat de dejeccions, pel que alliberarem terrenys del municipi que actualment es destinen a l’abocament d’aquest residus i es contribuirà a la creació de riquesa i ocupació vinculada al món rural”.

Igualment, en el transcurs de la sessió també s’ha aprovat la suspensió durant un any de la concessió de noves llicències d'edificació de nous centres de culte, d'ampliació dels existents, d'instal·lació o ampliació d'activitats d'obertura i ús de centres de culte, amb la finalitat d'estudiar una modificació puntual del planejament general, mitjançant un procés participatiu amb les congregacions religioses, tal i com preveu la legislació vigent al respecte, per a poder regular a nivell municipal la instal·lació dels centres de culte a Alcarràs.

En aquest sentit, l’alcalde ha exposat que “a l'exposició de motius de la Llei dels centres de culte es fa referència a la necessitat i conveniència de vetllar per unes condicions adequades per al funcionament de l'activitat, pel que fa a la seguretat, la higiene i la dignitat dels locals de culte; evitant molèsties a terceres persones i fent possible una convivència harmònica amb l'entorn mes immediat.  Igualment, cal conèixer les necessitats d’us de cada congregació, i tenir en compte la mobilitat generada per la implantació de l'activitat pel que fa als diferents mitjans de transport: vianants, bicicletes, motos, cotxes, transport públic, a fi i efecte de resoldre les possibles acumulacions de desplaçaments en hores punta, ja que cada confessió religiosa estableix distints horaris per a les seves pràctiques religioses”.

Infolleida